Säännöt

Osaston säännöt

Hyväksytty Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n liittokokouksessa 11.-13.8.2021

 

Osaston nimi ja kotipaikka

1 §

1. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään osastoksi, nimi on XXXX osasto ry ja sen kotipaikka on XXXX kunta, kaupunki. Osasto kuuluu jäsenenä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:een, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi.

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 §

1. Osaston tarkoituksena on koota posti- ja viestinvälitysalalla sekä kuljetuksen, logistiikan, rahankäsittelyn ja näihin liittyvillä aloilla työskentelevät henkilöt yhteiseen järjestöön toimimaan jäsentensä taloudellisten ja sosiaalisten etujen ja oikeuksien parantamiseksi työelämässä ja yhteiskunnassa.

2. Tarkoituksensa saavuttamiseksi osasto:

a) edistää ammatillista järjestäytymistä toimialueellaan;

b) toimii jäsentensä työolosuhteiden ja palkkaehtojen parantamiseksi;

c) valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita säänteleviä sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä;

d) tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja;

e) järjestää kokouksia, tiedotus-, koulutus- yms. tilaisuuksia;

f) harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa;

g) edistää jäsentensä harrastus- ja virkistystoimintaa sekä ylläpitää jäsenilleen tarkoitettuja lomanviettopaikkoja;

h) pitää yhteyttä muihin ammattijärjestöihin.

3. Osasto voi muodostaa osaston toimikunnan valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alaosastoja eli työhuonekuntia.

4. Osasto voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi osasto voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa luvalla majoitus- ja ravitsemistoimintaa.

Osastoon liittyminen

3 §

1. Osaston jäseneksi pääsystä päättää asianomaisen osaston toimikunta. Osaston jäseneksi voidaan hyväksyä näiden sääntöjen 2 §:n 1 mom. mainituilla aloilla työskentelevä henkilö tai pienyrittäjä.

2. Osaston jäseneksi liittyminen tapahtuu jäsenilmoituskaavaketta käyttäen tai sähköisesti liiton kotisivujen kautta tahtonsa ilmoittamalla. Tämä ilmoitus toimii samalla valtakirjana työnantajalle jäsenmaksun palkasta pidättämiseen. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä päivästä, josta lukien jäsen on maksanut jäsenmaksun, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on allekirjoittanut jäsenilmoituskaavakkeen.

3. Osaston jäseneksi pyrkivällä on osaston toimikunnan kielteisen päätöksen vuoksi valitusoikeus osaston kokoukselle.

4. Jäsen voi kuulua samanaikaisesti vain yhteen liiton osastoon.

5. Osastossa voi olla varsinaisia jäseniä sekä jäseniä, jotka ovat jääneet eläkkeelle. Varsinaisella jäsenellä tarkoitetaan jäsentä, joka on jäsenmaksuvelvoitteen piirissä tai sääntöjen 5 § 1 kohdan mukaisesti vapautettu jäsenmaksusta. Varsinaiset jäsenet ovat äänivaltaisia.

6. Eläkkeellä olevilla jäsenillä on osaston kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, ei kuitenkaan äänioikeutta.

Jäsenmaksut

4 §

1. Osaston jäsen maksaa liittovaltuuston päättämän jäsenmaksun ennakkopidätyksen alaisesta palkasta.

2. Osaston toimintakustannusten peittämiseksi liitto palauttaa osastoille liittovaltuuston määräämän osan jäsenmaksuista.

3. Osasto saa asettaa liittohallituksen luvalla jäsentensä suoritettavaksi prosentuaalisen lisäjäsenmaksun.

4. Liittovaltuusto voi määrätä osaston jäsenten suoritettavaksi enintään varsinaista jäsenmaksua vastaavan ylimääräisen jäsenmaksun.

5. Jäsenmaksu on maksettava joko työnantajaperinnän kautta tai suoraan pankkisiirtoa käyttämällä kuukausittain, kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Yli kuuden (6) kuukauden ajalta maksamatta jääneet jäsenmaksut voidaan maksaa takautuvasti vain, mikäli maksun laiminlyönti ei ole johtunut jäsenestä.

6. Palkansaajasta muulle alalle pienyrittäjäksi siirtyvä jäsen voi säilyttää jäsenyytensä yrittäjäksi siirtymispäivästä lukien enintään 18 kuukauden ajan. Yrittäjäksi siirtyvä jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun viimeksi saadun ennakkopidätyksen alaisen palkkatulon perusteella.

7. Liittovaltuusto voi päättää eläkeläisjäseniltä tai muilta jäsenmaksuista vapautetuilta perittävästä kannatusjäsenmaksusta vastikkeena liiton kustantamista jäsenpalveluista.

Jäsenmaksuvapautukset

5 §

1. Osaston jäsen, joka sairauden, määräaikaisen eläkkeen, äitiys, isyys- tai siihen verrattavan loman, hoitovapaan, opiskelun tai asevelvollisuuden takia on vailla palkkatuloa tai joka saa työttömyyspäivärahaa tai muuta vastaavaa tukea, on vapautettu jäsenmaksuista. 

2. Jäsenmaksuista vapautettu jäsen on velvollinen ilmoittamaan jäsenmaksuista vapautumisen syy osastolle tai liittoon vähintään puolivuosittain.

3. Liittohallitus voi osaston esityksestä myöntää erityisistä syistä osaston jäsenelle jäsenmaksuvapautuksen liittohallituksen määräämäksi ajaksi.

Osastosta eroaminen ja erottaminen

6 §

1. Osaston jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota osastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osaston toimikunnalle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta osaston kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on eronnut osastosta siitä hetkestä lukien, jolloin eroilmoitus on jätetty.

2. Jäsenen näin erottua osastosta menettää hän kaikki oikeutensa siinä. Samalla hän vapautuu velvollisuuksista, joihin hän liittyessään on sitoutunut, paitsi mitä tulee jo maksettavaksi erääntyneisiin tai määräajaksi sitouduttuihin maksuihin.

3. Jäsen voidaan erottaa osastosta, jos hän menettelyllään osastossa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut osastoa.

4. Erottamispäätöksen tekee osaston kokous toimikunnan esityksestä. Kokouksessa on jäsenellä oikeus tulla kuulluksi häntä koskevassa asiassa.

5. Jäsenten erottamisesta on kokouskutsussa mainittava.

6. Osaston toimikunta tulee katsoa jäsenen eronneeksi osastosta, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa enemmän kuin kuuden (6) kuukauden ajalta maksamatta, eikä hän kehotuksesta huolimatta ole suorittanut jäsenmaksuaan.

7. Vanhuuseläkkeelle, varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet ja siirtyvät jäsenet voivat jatkaa jäsenyyttään osaston eläkeläisjäseninä, mikäli he ilmoittavat siitä osastolle tai liiton toimistoon kuukauden sisällä eläkkeelle siirtymisestä. Muussa tapauksessa osaston toimikunta voi erottaa jäsenen.

Siirtyminen osastosta toiseen

7 §

1. Osaston jäsenen siirtyessä osastosta toiseen on hänen tehtävä siitä ilmoitus siihen osastoon johon hän siirtyy. Se osasto, johon jäsen on siirtynyt, on velvollinen tekemään siirtoilmoituksen liitolle.

2. Liiton osaston jäsenen, joka pysyvästi on siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu liiton toiminnan piiriin, on viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siirryttävä kyseisen alan ammattiliittoon. Jos työskentely on tilapäistä tai jäsen esittää pätevät syyt, voi jäsen edelleen kuulua liiton osastoon.

3. Tarvittaessa tarkemmat ohjeet siirtymisestä osastosta toiseen antaa liittohallitus.

Osaston kokoukset

8 §

1. Osaston varsinaisia kokouksia ovat näiden sääntöjen 9 §:n mukaisesti pidettävät kokoukset.

2. Ylimääräisiä kokouksia osasto pitää niin usein kuin toimikunta katsoo tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 osaston äänivaltaisista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Tällöin on kokous pidettävä viimeistään 2 viikon kuluessa siitä, kun tällainen vaatimus on osaston toimikunnalle esitetty.

3. Toimikunta kutsuu koolle osaston kokoukset, varsinaiset kokoukset vähintään seitsemän (7) ja ylimääräisen kokouksen vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta.

4. Kokouksista on ilmoitettava joko liiton äänenkannattajassa taikka jäsenille toimitetulla muulla kirjallisella tai siihen verrattavalla tiedotteella.

5. Sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön hankkimisesta, luovuttamisesta tai kiinnittämisestä, osaston purkamisesta sekä niihin verrattavista tärkeistä asioista on kokouskutsussa mainittava.

6. Ehdotuksia osaston kokouksissa käsiteltäviksi asioiksi voi jokainen jäsen esittää osaston toimikunnalle tai osaston kokouksessa. Toimikunnan on valmisteltava ne ja lausuntonsa ohella esitettävä seuraavalle kokoukselle. Jos ehdotus on kiireellinen, se voidaan kokouksen päätöksellä ottaa heti käsiteltäväksi. Kuitenkin asia on, mikäli mahdollista, esitettävä ennen kokousta puheenjohtajalle.

7. Puhetta osaston kokouksissa, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain esteellisyyssäännöt, johtaa toimikunnan puheenjohtaja. Hänen estyneenä ollessaan valitsee kokous keskuudestaan puheenjohtajaksi jonkun osaston äänivaltaisen jäsenen.

8. Osaston kokoukseen on mahdollista toimikunnan tai osaston kokouksen niin päättäessä, osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Mikäli kokoukseen on mahdollista osallistua edellä mainitulla tavalla, on siitä mainittava kokouskutsussa. Kokouksen tulee hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestys, jossa tarkemmin määrätään menettelytavat.

9. Liiton toimitsijoilla on tehtävänsä puitteissa oikeus perehtyä osaston asiakirjoihin, mikäli osaston toiminnassa on havaittu puutteita, ja heillä on läsnäolo- ja puheoikeus osaston ja sen toimikunnan kokouksessa.

Vuosikokoukset (yksi varsinainen kokous)

9 §

1. Tammi-maaliskuussa pidettävässä osaston varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) esitetään toimikunnan laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus;

b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;

c) hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle;

d) valitaan osaston varsinaisista jäsenistä toimikunnan puheenjohtaja;

e) valitaan osaston varsinaisista jäsenistä muut osaston toimikunnan varsinaiset ja varajäsenet sekä määritellään varajäsenten; järjestys käyttää äänioikeuttaan toimikunnan kokouksissa;

f) päätetään tiedotus-, virkistys-, nuoriso- yms. muiden jaostojen perustamisesta;

g) valitaan 1–2 toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

h) käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

Vuosikokoukset (kaksi varsinaista kokousta)

9 §

1. Tammi-maaliskuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) esitetään toimikunnan laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus;

b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;

c) käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

2. Loka-marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle;

b) valitaan osaston varsinaisista jäsenistä toimikunnan puheenjohtaja;

c) valitaan osaston varsinaisista jäsenistä muut osaston toimikunnan varsinaiset ja varajäsenet sekä määritellään varajäsenten järjestys käyttää äänioikeuttaan toimikunnan kokouksissa;

d) päätetään tiedotus-, virkistys-, nuoriso- yms. muiden jaostojen perustamisesta;

e) valitaan 1–2 toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat, tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

f) käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

Toimikunta ja toimihenkilöt

10 §

1. Osaston lainmukaisena hallituksena toimii varsinaisessa kokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu toimikunta.

2. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 10 muuta varsinaista, sekä vähintään 1 ja enintään 10 varajäsentä.

3. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi toimikunta valitsee taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

4. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolmannes (1/3) toimikunnan jäsenistä sitä vaatii.

5. Toimikunta on päätösvaltainen, jos enemmistö jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina, on saapuvilla.

6. Jos toimikunnan jäsen ilman hyväksyttävää syytä on ollut poissa kolmesta peräkkäisestä toimikunnan kokouksesta, voi osaston kokous erottaa hänet toimikunnan jäsenyydestä.

11 §

1. Puheenjohtaja johtaa puhetta osaston toimikunnan kokouksissa, valvoo sääntöjen, osaston päätösten ja liittohallituksen antamien ohjeiden noudattamista, sekä huolehtii siitä että osaston toimihenkilöt hoitavat heille annetut tehtävänsä.

2. Osaston sihteeri pitää pöytäkirjaa osaston ja toimikunnan kokouksissa, valmistaa yhdessä puheenjohtajan kanssa osaston toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä hoitaa osaston kirjeenvaihdon.

3. Osaston taloudenhoitaja vastaa kirjanpidosta ja tilinpäätöksen laatimisesta, huolehtii maksuista ja osastolle tulevista saatavista sekä valvoo jäsenmaksujen suorittamista.

Päätöksenteko

12 §

1. Osaston ja toimikunnan kokouksissa asiakysymyksissä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Jos puheenjohtaja kieltäytyy ilmoittamasta mielipidettään, tasatulos ratkaistaan arvalla.

2. Henkilövaaleissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä, jos ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja. Suljettua lippuäänestystä käytetään asiaäänestyksissä, jos sitä kannatetusti vaaditaan. Muutoin käytetään avointa äänestystapaa.

3. Eläkkeellä olevilla jäsenillä on osaston kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, ei kuitenkaan äänioikeutta.

Osaston nimen kirjoittaminen

13 §

1. Osaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun toimikunnan varsinaisen jäsenen kanssa.

Osaston tilit ja tilintarkastus

14 §

1. Osaston tilit päätetään kalenterivuosittain.

2. Tilinpäätös tulee olla valmiina tilintarkastajille/toiminnantarkastajille annettavaksi viimeistään kuukautta ennen sitä osaston varsinaista kokousta, joka sääntöjen mukaan käsittelee tilinpäätöksen.

3. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava toimikunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen sitä osaston kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

4. Tilintarkastajilla/toiminnantarkastajilla samoin kuin liittohallituksen määräämällä tarkastajalla on oikeus muinakin aikoina tarkastaa osaston tilejä ja hallintoa.

Osaston purkautuminen

15 §

1. Päätös osaston purkamisesta voidaan tehdä, jos 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa sitä kannattaa.

2. Jos osasto purkautuu, toimii osaston toimikunta pesänhoitajana. Pesän tultua selvitetyksi on jäljelle jääneet varat luovutettava sille rekisteröidylle osastolle mihin puretun osaston jäsenet siirtyvät. Mikäli jäsenet siirtyvät useampiin liiton osastoihin, varat luovutetaan liitolle. Liittohallitus voi päättää varojen edelleen luovuttamisesta olemassa oleville tai perustettavalle osastolle.

Osaston säännöt

16 §

1. Osaston sääntöjen muuttamisesta päättää osaston kokous ja vaaditaan muutoksen tekoon vähintään 2/3 enemmistö annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on hankittava liittohallituksen hyväksyntä. Sääntöjen muuttamisesta on kokousilmoituksessa mainittava.

2. Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan liiton sääntöjä ja yhdistyslakia