Postiruuhkia puretaan - ylitöiden tekeminen on vapaaehtoista

4.12.2013

Yli- ja lisätyökiellon ja pistelakkojen päättyminen käynnisti työpaikoilla postiruuhkien purkamisen. Työntekijät ovat joillakin alueilla kokeneet työnjohdon käyttäytymisen painostuksena ylitöiden tekemiseen. Ylitöiden suhteen on kuitenkin olemassa selkeät pelisäännöt, joita myös työnantajan tulee lain mukaan noudattaa ja kunnioittaa.

Ylityöpakkoa ei ole 

Ylityötä on työvuoroluetteloon merkityn työpäivän päättymisajan jälkeinen aika. Ylityöstä kieltäytymiseen ei tarvitse olla mitään syytä. Ylityöstä kieltäytyminen on lakiin perustuva oikeus. Työnantajan on järjestettävä työtehtävät siten, että työntekijä pääsee halutessaan poistumaan työpaikalta työajan loputtua. Mikäli työvuoron töistä osa jää tekemättä, tulee työntekijän ilmoittaa siitä työnjohdolle. 

Ylityöstä kieltäytymistä ei saa käyttää työnantajaa vastaan minkäänlaisena painostustoimenpiteenä. Työntekijät eivät voi sopia yhteisesti ylityöstä kieltäytymisestä, koska sellainen toimenpide on työrauhavelvoitteen rikkomista. Jokaisella työntekijällä on sen sijaan oikeus kieltäytyä ylitöistä henkilökohtaisella tasolla. 

Ylitöistä kieltäytyminen 

Alueilla on erilaisia käytäntöjä, kuinka työnjohdolle ilmoitetaan työajan riittävyydestä ja ylitöistä kieltäytymisestä työjärjestelyjen helpottamiseksi. Työaikalaki määrittelee ylitöistä kieltäytymisen seuraavalla tavalla.

Työaikalaki 18§: Työntekijän suostumus: Ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Lisätyötä saa teettää vain työntekijän suostumuksella, jollei lisätyöstä ole sovittu työsopimuksessa. Työntekijällä on tällöin kuitenkin oikeus perustellusta henkilökohtaisesta syystä kieltäytyä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä

Mitä tehdä, jos työnantaja uhkailee tai painostaa? 

Mikäli työntekijä kohtaa kieltäytyessään ylityön tekemisestä työnjohdon taholta uhkailuja, vihjailuja alentuneesta työkyvystä tai häneen kohdistuu poikkeavia työjärjestelyjä, tulee niistä ilmoittaa luottamusmiehelle tai pääluottamusmiehelle. Työnantaja ei voi rangaista työntekijää tämän käyttäessä laillista oikeuttaan olla tekemättä ylityötä. Työnantaja rikkoo tällöin itse lakia. PAUn edunvalvonta tulee puuttumaan ylilyönteihin. Mikäli koet uhkailua tai painostusta, ota yhteys alueesi pääluottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun. 

Lisätietoja alueen pääluottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta.

 

www.pau.fi

Päivitetty 4.12.2013